Obchodné podmienky

PODMIENKY A USTANOVENIA

Každá objednávka sa považuje za prijatú, len ak

  • dostávame platby na náš účet.
  • dostaneme potvrdenie o platbe e-mailom alebo faxom.
  • po prijatí platby kreditnou kartou v autorizačnom centre.

V objednávke od začiatku vždy uvádzajte svoje presné kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla (v prípade cudzincov vrátane smerového čísla) a presnej e-mailovej adresy.

Pred odoslaním objednávky si podrobne prečítajte naše podmienky (najmä storno podmienky, keďže sa dodávajú živé rezané kytice a ide o tovar, ktorý podlieha skaze a dodáva sa na základe konkrétnej objednávky kupujúceho), pretože vašu objednávku nemôžeme odoslať bez toho, aby ste s nimi plne súhlasili. Obsah Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, má v prípade sťažnosti prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Vopred vás upozorňujeme na obsah reklamačného poriadku, podľa ktorého musíte v prípade rezaných kvetov uplatniť svoje práva z chybného plnenia ihneď po prevzatí tovaru. Upozorňujeme, že vädnutie alebo opadávanie kvetov nie je chyba, ale normálny biologický proces starnutia kvetov. Kupujete tovar, ktorý podlieha skaze, a preto na to od začiatku myslite. Každý je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. V prípade reklamácie vráťte tovar bez zbytočného odkladu na najbližšiu pobočku.

 

Zobrazením tovaru na stránke www.kup-kytici.sk informujeme o jeho vlastnostiach a cene. Vašu objednávku však musíme ešte sami potvrdiť, aby medzi nami vznikla záväzná zmluva.

Po prijatí vašej objednávky vám ju potvrdíme e-mailom na adresu uvedenú v objednávke. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom prijatia našej e-mailovej správy o prijatí objednávky. Ak zistíme, že objednávka je neobvyklá (napr. kvôli veľkému množstvu), môžeme vás kontaktovať a požiadať o dodatočné potvrdenie objednávky. V tomto prípade bude kúpna zmluva uzavretá, keď od vás dostaneme potvrdenie tejto objednávky.

 

Kupujúci berie na vedomie, že kvety zobrazené v katalógu internetového obchodu sú v stave maximálneho rozkvetu a vo väčšine prípadov sa dodávajú v stave pred maximálnym rozkvetom, aby mohli príjemcovi robiť radosť čo najdlhšie. Na obrázku kvetov s variantmi v katalógu kvetov je vždy zobrazený najväčší variant kytice. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie prezentovaných kvetov sú v plnom kvete na ilustračné účely a dodané kvety môžu obsahovať kvety v počiatočnom štádiu kvitnutia.

 

Ak následne zmeníte svoju objednávku po tom, ako sme prijali zmenu vašej objednávky, nebudete mať nárok na zľavu z kúpnej ceny len z tohto dôvodu.

 

Keďže sme internetový obchod s rýchlym dodaním tovaru a každý je povinný v každej objednávke uviesť presné a aktuálne kontaktné údaje, t. j. meno, priezvisko, telefón, kontaktný e-mail atď., upozorňujeme vás, že ak dôjde k akejkoľvek zmene v objednávke z našej strany v tomto smere, že vašu objednávku prijmeme v upravenej podobe vzhľadom na aktuálny stav tovaru, budeme považovať upravenú objednávku za prijatú, ak do 30 minút od predloženia zmeny objednávky potvrdíte upravenú objednávku alebo do 30 minút vôbec nereagujete (telefonicky alebo e-mailom). V takom prípade sa zmena objednávky považuje za vami akceptovanú a konečná kúpna zmluva bude uzatvorená vo forme, ktorú sme vám zaslali na váš e-mail.

Dopravná cena

Ceny za doručenie kvetov v Českej republike a na Slovensku nájdete v sekcii cena doručenia kvetov.

 

BUSINESS PODMIENKY NÁKUPU KVETOV

podnikateľa Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715,

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kup-kytici.sk.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi vami (kupujúcim) a nami (predávajúcim) v prípade, že si zakúpite tovar v internetovom obchode na adrese www.kup-kytici.sk. Tieto podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa v našej komunikácii dohodneme na niečom inom ako v týchto podmienkach, bude mať prednosť naša dohoda.

 

Pokiaľ od nás nekupujete na meno svojej spoločnosti (IČO), ste v úlohe spotrebiteľa. To vám dáva niektoré osobitné práva podľa našich zákonov, o ktorých sa dočítate ďalej v týchto podmienkach v časti 1.1.2.

 

 

Pozrite si tiež zásady spracovania osobných údajov v časti Zásady ochrany osobných údajov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Bez vášho súhlasu nepoužijeme vaše osobné údaje inak ako na vybavenie vašej objednávky, s výnimkou poskytnutia e-mailovej adresy, na ktorú vám môžeme zasielať informačné bulletiny alebo iné informácie o našom tovare a službách. Zákon nám to umožňuje, pokiaľ to neodmietnete. Odhlásiť sa z odberu budete môcť kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). Inak budeme vašu e-mailovú adresu používať na tento účel po dobu 3 rokov od vašej poslednej objednávky.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") podnikateľa Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predmetom Kúpnej zmluvy je predaj tovaru (ďalej len "Tovar") Predávajúcim Kupujúcemu s tým, že Tovar môže byť Predávajúcim na základe Kúpnej zmluvy dodaný priamo Kupujúcemu alebo inej osobe určenej Kupujúcim v Kúpnej zmluve (ďalej len "Príjemca tovaru"). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.kup-kytici.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zmluvných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

 

2.       UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

 

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania zadávať objednávky tovaru (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci si môže tovar objednať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, telefonicky alebo e-mailom.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru (s registráciou alebo bez nej) je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho používateľskému účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľské konto.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak kupujúci nepoužíva používateľské konto dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3.       Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter, nejedná sa o záväzne dohodnutú vzorku alebo vzorku a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Článok 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené na webovom rozhraní Obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o miestach v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky, do ktorých predávajúci doručuje tovar. Vo vybraných lokalitách uvedených na webovom rozhraní obchodu predávajúci zabezpečuje aj doručenie tovaru v skrátenom čase (expresné doručenie tovaru). Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho a kupujúceho individuálne si dohodnúť dodanie tovaru mimo územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

3.4 Kupujúci môže objednať tovar niektorým z nasledujúcich spôsobov: vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu, telefonicky alebo e-mailom doručeným predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednaný tovar,

3.4.2. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa kupujúceho,

3.4.3. príjemcu tovaru - najmä meno, adresu, telefón, e-mail, prípadne iné údaje o doručení (ak kupujúci v objednávke uvedie, že tovar má byť doručený príjemcovi tovaru),

3.4.4. údaje o dátume dodania tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru a predpokladaný (orientačný) čas dodania tovaru,

3.4.5. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,

3.4.6. v prípade potreby informácie o správe kupujúceho pre príjemcu tovaru, ktorú má predávajúci pripojiť k tovaru.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade telefonickej alebo e-mailovej objednávky sú informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu k dispozícii na webovom rozhraní obchodu.

3.5 Objednávanie tovaru prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.4 Obchodných podmienok. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".

3.6 Telefonické objednávanie tovaru. Kupujúci je oprávnený objednať tovar telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 0948 770 796, každý deň od 8:00 do 20:00 hod. Mimo vyššie uvedených hodín dostupnosti telefónneho čísla pre objednávanie je kupujúci oprávnený objednať tovar prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu alebo e-mailom. V telefonickej objednávke kupujúci uvedie najmä informácie uvedené v článku 3.4 Obchodných podmienok.

3.7 Objednávanie tovaru elektronickou poštou. Kupujúci je oprávnený objednať tovar elektronickou poštou zaslaním objednávky obsahujúcej údaje uvedené v článku 3.4. obchodných podmienok na elektronickú adresu predávajúceho obchod@kup-kytici.sk

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, e-mailom alebo telefonicky).

3.9. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky alebo dodatočnom potvrdení objednávky niektorým zo spôsobov uvedených v článkoch 3.6. - 3.8. Obchodných podmienok potvrdí kupujúcemu jej prijatie elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky predávajúcim, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.10. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (ďalej len "zrušenie objednávky"), a to najneskôr 12 hodín pred začiatkom dodacej lehoty v požadovaný deň dodania, t. j. do 9:00 hod. v požadovaný deň dodania. Zrušenie objednávky musí kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu obchod@kup-kytici.sk. V prípade, že je zrušenie objednávky kupujúcim doručené predávajúcemu vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť a náklady na dopravu tovaru, a to bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo prostredníctvom americkej finančno-technologickej spoločnosti prevádzkujúcej online platobný systém PayPal, v závislosti od spôsobu úhrady objednávky. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa doručenia zrušenia objednávky kupujúcim predávajúcemu. V prípade, že kupujúci doručí zrušenie objednávky predávajúcemu neskôr ako vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci tovar kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru nedodá. V takomto prípade však kupujúci nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru alebo jej časti, ani nákladov na dopravu tovaru a takto zaplatenú kúpnu cenu predávajúci jednostranne započíta na náhradu škody vzniknutej vo výške objednávky. Kupující má právo si vyzvednout zboží na jedné ze smluvních provozoven prodejce nejpozději však do 24 hodin od termínu doručení stanoveného v dané objednávce. Adresa provozovny bude kupujícímu sdělena na vyžádání u prodejce telefonicky nebo emailem.

3.11. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu nebo příjemci zboží poté, co bude ze strany kupujícího splněna jedna z níže uvedených podmínek:

  • platba kupní ceny zboží je připsána na bankovní účet prodávajícího,
  • prodávající obdrží od kupujícího potvrzení banky o platbě převodem ve formátu .PDF nebo „print screen“ platebního příkazu zadaného kupujícím k úhradě kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího obchod@kup- kytici.cz, nebo
  • prodávající bude vyrozuměn o akceptaci platby platební kartou kupujícího autorizačním střediskem
  • prodávající obdrží potvrzení od poskytovatele pay pal, v případě, že si vybere tento způsob platby

(všetko ďalej len "podmienky prepravy tovaru").

Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 5.6 Obchodných podmienok, podľa ktorých je povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnená pripísaním Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.12. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

4. TOVAR

4.1 Kytice zobrazené na webovom rozhraní obchodu nezahŕňajú vázy, v ktorých sú kytice naaranžované.

4.2 Objednávka na kytice z jednotlivých kvetov musí obsahovať najmenej 5 kvetov v kytici.

4.3 V súvislosti s povahou predávaného tovaru, jeho typickou sezónnosťou a priamou závislosťou jeho dostupnosti od kvetinovej burzy si predávajúci vyhradzuje právo nahradiť kvety alebo farby z predloženej fotografie. Zákazník bude o týchto zmenách vopred a včas informovaný nasledujúcim postupom:

1) telefonicky, v prípade nedostupnosti prostredníctvom SMS správy,

2) ďalej budú tieto informácie zaslané e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke,

3) ak kupujúci túto zmenu nespochybní do 30 minút, bude sa považovať za dohodnutú a objednávka bude spracovaná a doručená týmto spôsobom, najmä ak si zákazník od odoslania objednávky objednal rýchle doručenie.

Ak takúto čiastkovú zmenu objednávky kupujúci žiadnym spôsobom nespochybní do 30 minút od odoslania akceptovanej zmeny objednávky predávajúcim, zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim bude zmluvne upravená a objednávka bude takto predávajúcim zrealizovaná. Kupujúcemu bude zaslané aj potvrdenie o zmene objednávky.

 

4.4. Prodávající kupujícímu doporučuje každý den seříznout stonky květin v kytici či květinovém zboží včetně výměny vody a udržovat ve vhodném klimatickém prostředí.

4.5. Pokud se domluvíme na květině speciálně navázané podle vašeho přání (například svatební kytice apod.), vzájemně si odsouhlasíme cenu, termín a místo dodání. Dodání takovéhoto specifického druhu a množství zboží vyžaduje širší součinnost prodávajícího i kupujícího oproti klasické standardní objednávce.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě. Jsme plátcem DPH. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvedeme vždy u nabídky zboží.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v závislosti na způsobu učinění objednávky dle čl. 3.6. – 3.8. obchodních podmínek:

5.2.1. bezhotovostně platební kartou (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu);

5.2.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“):

číslo účtu 275057567/0300

účet vedený u Československá obchodní banka, a.s.

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ91 0300 0000 0002 7505 7567
SWIFT: CEKOCZPP

(v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu, telefonicky alebo e-mailom);

5.2.3. v hotovosti zložením na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke Československej obchodní banky, a.s. v Českej republike (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu, telefonicky alebo e-mailom), pričom kupujúci je povinný po zložení hotovosti kontaktovať predávajúceho telefonicky na čísle +421 0948 770 796 a informovať ho o zložení zálohy;

5.2.4. PayPal (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu); V prípade zrušenia platby prostredníctvom platobnej služby PayPal zo strany Kupujúceho po uzavretí Kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať od Kupujúceho zaplatenie Kúpnej ceny iným spôsobom. Ak kupujúci zašle žiadosť o odstúpenie od zmluvy súvisiacej s kúpou tovaru na adresu www.kup-kytici.sk, je povinný uhradiť celú dohodnutú kúpnu cenu tovaru na účet predávajúceho uvedený na www.kup-kytici.sk do 3 kalendárnych dní. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho okrem nároku na zaplatenie kúpnej ceny aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z dohodnutej a nezaplatenej kúpnej ceny až do jej úplného zaplatenia.

5.2.5. platba na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (v prípade objednávky uskutočnenej telefonicky alebo e-mailom).

5.3 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.4 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknutý článok 5.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.5 Kúpna cena je splatná ihneď po doručení potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu podľa článku 3.9 Obchodných podmienok.

5.6. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet Predávajúceho alebo hotovostnej platby vkladom na účet Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu Tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.

5.7 Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

5.8. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno kombinovať.

5.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5.10. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami článku 1837 ods. (d) Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov, ak spotrebiteľ porušil jeho pôvodný obal, okrem iného. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že kytice a iný kvetinový tovar, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, sú vždy viazané a upravované predávajúcim podľa želania kupujúceho, a to tak kytice prezentované na webovom rozhraní obchodu ako vzorky, ako aj kytice zostavované individuálne podľa želania kupujúceho, t. j. kytice a iný kvetinový tovar sú tovar podliehajúci skaze, ako aj tovar, ktorý je miešaný s iným tovarom alebo upravovaný podľa želania kupujúceho.

6.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka do 24 hodín od prevzatia Tovaru, ak má Tovar podstatné vady, alebo ihneď po prevzatí Tovaru bez uvedenia dôvodu. V takom prípade musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného písomne na adresu predávajúceho: FLORA24 s.r.o., Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715, alebo elektronicky na elektronickú adresu predávajúceho obchod@kup-kytici.sk. Uveďte prosím číslo objednávky, dátum nákupu, váš bankový účet a spôsob, akým vám máme zaslať späť sumu za zakúpený tovar.

6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do 24 hodín od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu na najbližšej pobočke od miesta dodania. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s prepravou a vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Celú kúpnu cenu (vrátane nákladov na dopravu tovaru) vráti predávajúci kupujúcemu, ak kupujúci doručí tovar predávajúcemu do 24 hodín na najbližšiu pobočku predávajúceho od miesta dodania podľa pokynov predávajúceho. Miestom dodania objednávky je vždy miesto, ktoré kupujúci uviedol vo svojej objednávke.

6.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 6.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar odoslal podnikateľovi.

6.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na úhradu škody na Tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tovar nám môžete vždy poslať alebo odovzdať na adrese našej pobočky, ktorá je najbližšie k miestu dodania. Tovar vráťte kompletný, ideálne nenosený alebo nepoškodený. V rámci uvedenej lehoty máme právo posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste svojou manipuláciou s tovarom neznížili jeho hodnotu; ak ste tovar poškodili nesprávnou manipuláciou, môžeme požadovať náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenie peňazí.

 

6.6 Predávajúci môže do prevzatia tovaru kupujúcim kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

6.7. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

6.8. V prípade, že sa cena Tovaru účtovaná Kupujúcemu dodávateľom Predávajúceho po potvrdení objednávky Predávajúcim výrazne zmení, alebo ak Tovar nie je aktuálne na sklade u dodávateľa Predávajúceho, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho za účelom dohodnutia zmeny objednávky. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim o zmene objednávky, predávajúci alebo kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, zaplatená suma bude čo najskôr prevedená späť na účet alebo adresu predávajúceho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho dodať kupujúcemu mierne odlišný tovar podľa článku 4.4 Obchodných podmienok.

6.9. Ak nie ste spotrebiteľ, ale nakupujete na IČO, možnosť odstúpiť od zmluvy sa na vás nevzťahuje.

 

 

7. PRÍPRAVA A DODÁVKA TOVARU

 

7.1 Predávajúci odošle Tovar Kupujúcemu alebo príjemcovi Tovaru, ktorého určí Kupujúci, po splnení podmienok na odoslanie Tovaru v súlade s článkom 3.11 Obchodných podmienok.

7.2 Tovar bude Predávajúci dodávať každý deň v čase od 9:00 do 20:00 hod. Dodanie tovaru mimo uvedených hodín je možné na základe individuálnej telefonickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.3 Ak sú splnené podmienky na odoslanie Tovaru najneskôr do 17:00 hod. v deň dodania Tovaru uvedený v Kúpnej zmluve, Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v tento deň. V prípade, že podmienky odoslania tovaru nebudú splnené do vyššie uvedenej lehoty, predávajúci dodá tovar nasledujúci deň v čase od 9:00 do 20:00

7.4. Ak má byť tovar dodaný mimo územia hlavného mesta Prahy, v sobotu alebo v nedeľu, musia byť podmienky na odoslanie tovaru splnené najneskôr v sobotu do 11:30 hod.

7.5. Ak je súčasťou objednaného tovaru potravinový kôš, podmienky na odoslanie tovaru musia byť splnené najneskôr dva pracovné dni pred dátumom dodania.

7.6 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že čas dodania zvolený kupujúcim v objednávke je orientačný a skutočný čas dodania tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru sa môže líšiť.

7.6.1 V týchto dňoch bohužiaľ nemôžeme zaručiť čas dodania, čas zvolený v objednávke je len orientačný. Tieto dátumy sú 14.2, 8.3 a Deň matiek.

7.7. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci.

7.8. Ak je kupujúci príjemcom tovaru, je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci v kúpnej zmluve označí za príjemcu tovaru inú osobu, tovar sa považuje za dodaný v čase, keď príjemca prevezme tovar od predávajúceho. Tovar sa považuje za dodaný aj v okamihu, keď príjemca odmietne prevziať tovar od predávajúceho. V prípade, že príjemca tovaru nie je zastihnuteľný na adrese uvedenej v kúpnej zmluve a predávajúcemu sa nepodarí kontaktovať príjemcu tovaru e-mailom alebo telefonicky (kupujúci neuvedie v objednávke telefonický kontakt na príjemcu tovaru alebo sa predávajúcemu nepodarí kontaktovať príjemcu tovaru telefonicky), predávajúci sa pokúsi kontaktovať kupujúceho telefonicky za účelom dohodnutia dodania tovaru. Ak sa predávajúcemu nepodarí telefonicky kontaktovať kupujúceho alebo ak nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o dodaní tovaru, predávajúci uloží tovar v sídle alebo pobočke predávajúceho a informuje kupujúceho o možnosti vyzdvihnutia tovaru v sídle alebo pobočke alebo o možnosti objednať opätovné dodanie tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V prípade, že sa príjemca tovaru nenachádza na uvedenej adrese, predávajúci si vyhradzuje právo odovzdať tovar na recepcii alebo blízkym osobám (napr. susedom, rodinným príslušníkom atď.). Keďže ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, kupujúci je povinný prevziať takýto tovar do 48 hodín od prijatia informácie od predávajúceho o tom, že príjemca tovar neprevzal alebo odmietol prevziať. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho alebo príjemcu tovaru je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

7.9 Kupujúci alebo príjemca tovaru je povinný potvrdiť predávajúcemu prevzatie tovaru.

7.10. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci alebo príjemca tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu môže kupujúci alebo príjemca tovaru zásielku od dopravcu neprevziať.

7.11 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa môžu riadiť osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

8. PRÁVA ZODPOVEDNOSTI

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok, pozri nižšie.

 

9. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny za Tovar.

9.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3 Podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa máte ako spotrebitelia právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy. V takom prípade máte právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát, odbor ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na vašu žiadosť v prípade, že sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s nami. Svoju žiadosť môžete podať do 1 roka od dátumu, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo v spore. Máte právo iniciovať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9.5 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

9.6 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je ustanovená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

10.3 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

10.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

10.6 Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov od vytvorenia poslednej objednávky, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúceho. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

10.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol upozornený, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8 Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (článok 10.5) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, Kupujúci môže uplatniť svoje právo požadovať od Predávajúceho alebo Spracovateľa, aby:

- prístup k jeho osobným údajom;

- oprava osobných údajov;

- vymazanie osobných údajov;

- obmedzenie spracovania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;

- právo namietať proti spracovaniu a

- právo na prenosnosť údajov.

10.9. Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího nebo zpracovatele bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a dále další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

10.10. V případě porušení povinnosti prodávajícího nebo zpracovatele je kupující oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.

10.11. Ověřte si, které údaje o vás vedeme na této stránce https://www.kup-kytici.sk/default/gdpr, po zadání Vaší emailové adresy Vám zašleme veškeré informace o Vaší osobě, které jsou v naší evidenci. Následně můžete své osobní údaje určené k marketingovým účelům smazat a vyřadit z naší evidence.

10.12. podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v sekci "ochrana osobních údajů" v zápatí našich stránek.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies naleznete v sekci "ochrana osobních údajů" v zápatí našich stránek.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

13.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto obchodných podmienok.

13.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715,, e-mailová adresa obchod@kup-kytici.sk, telefón +421 0948 770 796.

13.6.Všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim na základe týchto obchodných podmienok a v súvislosti s nimi budú rozhodovať všeobecné súdy Českej republiky. Prijatím obsahu týchto obchodných podmienok kupujúci výslovne súhlasí s touto zmluvne stanovenou miestnou príslušnosťou.

 

13.7 Všetky práva na našu webovú stránku, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať túto webovú stránku alebo jej časť bez nášho súhlasu.

 

13.8 Môžeme zmeniť alebo doplniť znenie zmluvných podmienok. Tým nie sú nijako dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

 

13.9. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zmluvných podmienok nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese obchod@kup-kytici.sk.

 

REKLAMAČNÁ POLITIKA

Obchodná spoločnosť Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715,

pre uplatnenie práv z vadného plnenia pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kup-kytici.sk.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") podnikateľa Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715, (ďalej len "predávajúci") upravuje v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Zb, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"), zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru (ďalej len "tovar") zakúpeného inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.kup-kytici.sk (ďalej len "obchod").

1.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, v súvislosti s ktorým kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu (ďalej len "reklamácia").

1.3 Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá si zakúpila tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.4 Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie reklamačného poriadku.

 

2. OBSAH SŤAŽNOSTI

2.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z reklamácie (vadného plnenia) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

2.2.1. tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,

2.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

2.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

2.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

2.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2.3 Ustanovenia uvedené v článku 2.2 Reklamačného poriadku sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

2.4 V prípade rezaných kvetov musíte uplatniť svoje práva z chybného plnenia bezodkladne po prevzatí tovaru alebo zistení chyby bez zbytočného odkladu alebo najneskôr do 24 hodín od takéhoto prevzatia. Upozorňujeme, že vädnutie alebo opadávanie kvetov nie je chyba, ale normálny biologický proces starnutia kvetov. Kupujete tovar, ktorý podlieha skaze, a preto na to od začiatku myslite. Každý je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí.

3. Podmienky, spôsob a miesto vrátenia

3.1 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak sa tovar dodáva priamo kupujúcemu, kupujúci si tovar skontroluje sám. Ak sa tovar dodáva inej osobe (ďalej len "príjemca tovaru") na základe informácií poskytnutých kupujúcim v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný zabezpečiť, aby príjemca (alebo tretia osoba) tovar skontroloval. Ak Kupujúci zistí, že Tovar je pri dodaní poškodený, je povinný uviesť popis poškodenia v dodacom protokole a ďalej riešiť reklamáciu dodaného Tovaru štandardným postupom, t. j. prostredníctvom reklamačného formulára dostupného na webovej stránke www.kup-kytici.sk.

Reklamácie pre iné vady tovaru, ktoré neboli viditeľné pri prevzatí tovaru, je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia tovaru osobne na adrese predávajúceho Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, počas pracovnej doby každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod. alebo zaslaním fotografie dodaného tovaru (ihneď po prevzatí tovaru tak, aby kupujúci odfotil kyticu zhora, aby boli viditeľné všetky kvety dodaného tovaru) na e-mailovú adresu alebo na miesto podnikania predávajúceho Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715.

Na reklamáciu máte ako kupujúci nárok takto:

Reklamáciu môžete podať výlučne prostredníctvom nášho reklamačného formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke a ktorý obsahuje všetky právne podmienky reklamácie. Tento formulár zašlite na adresu obchod@kup-kytici.sk alebo nám ho zašlite listom na adresu Flora 24 s.r.o., miesto podnikania Bryksova 761/42, Praha 9, 198 00, IČO: 05154715, DIČ: CZ05154715,

Najmä by ste nám mali poslať aj požadovanú fotografiu reklamovaného tovaru.

 

Upozorňujeme, že bez uvedenia správnych a úplných kontaktných údajov vo formulári žiadosti nebude možné vašu žiadosť spracovať.

 

Keď uplatníte reklamáciu, najneskôr do troch pracovných dní od nás dostanete elektronickú odpoveď, že reklamačné konanie bolo začaté, a ďalej od nás najneskôr do 30 dní dostanete elektronickú odpoveď, ako bola reklamácia vybavená.

 

Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie podľa Reklamačného poriadku a poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie.

4. RIEŠENIE SŤAŽNOSTI

4.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec odpoví na reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu tovaru potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.

4.2. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

4.3 V prípade, že sa zistí, že reklamácia tovaru je neoprávnená, predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho bezodkladne po obdržaní informácie o vybavení reklamácie, a to bez ohľadu na to, či bola reklamácia vybavená ako oprávnená alebo neoprávnená. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar od predávajúceho vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci je oprávnený reklamovaný tovar predať alebo zlikvidovať na náklady kupujúceho. V prípade predaja je predávajúci oprávnený odpočítať si náklady na skladovanie reklamovaného tovaru a náklady na predaj.

4.5 Ak je vada odstrániteľná, kupujúci môže požadovať buď opravu alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranú zľavu z ceny. Ak sa vada nedá odstrániť a vec sa kvôli nej nedá riadne užívať, kupujúci môže buď odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Je to možné najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky.

4.6 Kto má právo podľa článku 1923, má tiež nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní tohto práva. Ak však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné na vadu upozorniť, súd právo neprizná, ak vyvlastniteľ namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Kdy nedoručujeme květiny

Květinu bohužel nemůžeme doručit v ČR a na Slovensku v těchto termínech. 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. a o všech státních svátcích.

Závazné obchodní podmínky

Jako závazné se považují obchodní podmínky v české jazykové mutaci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.3.2022

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • formulář naleznete zde

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

  • online reklamační formulář naleznete zde